protipovodňová opatření olomouc
ii. b etapa

Harmonogram

Doprava

Životní prostředí

Dotazy

Kontakt

 Datum zahájení stavby je v současné době pouze orientační.

Časté dotazy

   Jaký je předpokládaný postup realizace etapy II.B?

Vlastní stavební práce lze rozdělit do 4 navazujících částí:

1.část – 7 měsíců
příprava území, nábřežní zdi nad mostem Komenského, provizorní lávka nad mostem Komenského, provizorní přeložky na provizorní lávku, sběrač D u mostu Komenského
Uzavřen vjezd do ulic Na letné a Sokolovská od mostu Komenského a 4 měsíce předmostí mostu Komenského

2.část – 12 měsíců
výstavba mostu Komenského, provizorní přeložky u mostu Masarykova, přeložky v ulicích Nábřeží a Blahoslavova, vrtané piloty v ul. Blahoslavova.
Uzavřena ulice Komenského a postupně ulice Nábřeží a Blahoslavova, částečné omezení provozu na předmostí mostu Masarykova při provádění provizorních přeložek sítí (most Masarykova bude realizován po polovinách a proto bude nutné přeložit provizorně zavěšené sítě na polovinu, která zůstane stát při demolici druhé poloviny)

3.část – 14 měsíců
výstavba mostu Masarykova (po polovinách pro zachování tramvajové dopravy), definitivní přeložky v ul. Nábřeží, Blahoslavova a Masarykova, vrtané piloty nábřežních zdí a zemní práce a betonáž zdí
Uzavřena ulice Masarykova, Nábřeží a Blahoslavova

4.část – 6 měsíců
dokončení PPO, nábřežní zdi, úprava celého koryta, definitivní úpravy povrchů silnic a chodníků, sadové úpravy

V průběhu všech 4 etap budou souběžně probíhat stavební práce na úpravě koryta, budování nábřežních hrází a zdí v úseku mezi mosty Kosmonautů a ul. Šmeralova. Tyto práce však budou probíhat bez úplných uzavírek. Ulic, pouze s místím omezením provozu.
Nejvíce budou výstavbou dotčeny ul. Nábřeží a Blahoslavova, které budou uzavřeny, nebo v nich bude provoz omezen téměř po celou dobu výstavby.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Proč tak dlouho trvá, než se protipovodňová ochrana měst popř. obcí zrealizuje?

Stavby protipovodňové ochrany, často tvořené souborem mnoha navzájem se doplňujícími opatřeními, patří mezi technicky složité stavby a náročné na přípravu a projednání. ´Každé takové opatření musí být navrženo a hydrotechnicky posouzeno v celku dílčího povodí tak, aby na jedné straně bylo efektivní a chránilo před návrhovou povodní a na druhé straně nezhoršilo odtokové poměry níže po toku, popř. z tohoto návrhu vyplynou další kompenzační a koncepční opatření. Tyto návrhy sebou následně nesou řadu připomínek a nutnost se s nimi vypořádat. Následně může začít samotná projektová příprava. Zásadní předpoklad pro úspěšnou přípravu takových to staveb je zajištění práv ke všem dotčeným pozemkům. Majetkoprávní vypořádání bývá většinou hlavním důvodem, proč se příprava stavby prodlužuje, a to někdy i o řadu let popř. je celá příprava zastavena. Dále je potřeba si uvědomit, že samotná projektová příprava od studie a jejího projednání přes dokumentace pro územní řízení a následné dokumentace pro stavební povolení, včetně všech správních lhůt vedoucí k vydání územního rozhodnutí popř. stavebního povolení trvá i 3 a více let v případě vyřešení dotčených pozemků a průběhu výběrových řízení bez odvolání případně jiných komplikací. Na tuto projektovou přípravu pak navazují výběrová řízení na zhotovitele, dozory stavby atd. a následná realizace.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Proč se protipovodňová ochrana města Olomouce řeší po etapách?

Řešení takto rozsáhlých a složitých staveb jako je protipovodňová ochrana Olomouce po etapách má několik důvodů:

 • velký rozsah opatření, které není možné projednat a připravit v celku ve vazbě na kapacity i financování
 • příprava akce jako celku by vedla ke zpoždění samotné realizace, jakýkoliv problém (majetkoprávní, technický atd..) v jedné části akce by brzdil popř. znemožňoval dotažení celé akce
 • financování rozsáhlých staveb jako je protipovodňová ochrana Olomouce je závislé na dotacích a dotačních programech, které lze čerpat vždy po nějaké období, důležitý je i finanční objem daného dotačního programu
 • realizace opatření v celém úseku Moravy v Olomouci, by vedla k ochromení města

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Jaké etapy protipovodňové ochrany Olomouce již byly realizovány?

V letech 2006 – 2007 byla realizována I.etapa, která řešila zkapacitnění Moravy v lokalitě jezu Olomouc vybudováním obtokového kanálu. V letech 2012 – 2013 byla budována etapa II.A, která řešila protipovodňová opatření od konce I.etapy nad mostem v ulici Velkomoravská až po železniční most na Nových Sadech – úsek dlouhý 1,4 km. V současné době je připravena etapa II.B, kde je plánovaný termín dokončení do konce roku 2018. V roce 2015 proběhla příprava pro tuto etapu a první část kácení a vlastní realizace by měla být zahájena koncem roku 2016, dle termínu ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Proč dochází k bourání mostů v ulici Komenského a Masarykově třídě?

Oba mosty jsou nekapacitní pro velké povodňové průtoky, což se mimo jiné ukázalo i při povodni v roce 1997, kdy oba mosty byly přelévány. V lokalitě obou mostů dojde ke zkapacitnění koryta Moravy jeho rozšířením a z tohoto důvodu musí být stávající mosty odstraněny a na jejich místě budou vybudovány mosty nové o větším rozpětí.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Jak bude zajištěna doprava v Komenského ulici a Masarykově třídě po zbourání mostů?

Před zbouráním mostu v ulici Komenského, bude nad ním postavena provizorní lávka pro pěší (popř. cyklisty), která umožní přejít řeku Moravu. Most na Masarykově třídě bude bourán a stavěn po polovinách tak, aby byla zajištěna v tomto místě i tramvajová doprava, průchod pro pěší a v případě nutnosti průjezd záchranných složek.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

 • Protipovodňová opatření Olomouce patří ke stavebním akcím, jejichž realizace vzhledem k rozsahu a náročnosti, vyžaduje odpovídající časový prostor. S projektovou přípravou započal státní podnik Povodí Moravy hned po vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1997 a zahájením I. etapy na podzim ... více

  Dr. Ing. Antonín Tůma statutární zástupce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.
 • Ochránit město Olomouc před ničivou mocí velké vody je strategicky důležitým úkolem. Vzhledem k propojení říčních toků do organismu města je provedení tohoto díla natolik technicky, organizačně a v neposlední řadě i finančně náročné, že bylo od počátku nutné jeho ... více

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutárního města Olomouc
 • Řeka a její nábřeží by měly být pro Olomoučany místem pohody, odpočinku a příjemných procházek, nikoliv rizikovým faktorem a důvodem k obavám. Protipovodňová opatření, která se v Olomouci postupně systematicky uskutečňují, jsou cestou k takovému stavu. Po etapách, které zvýšily ... více

  JUDr. Martin Major, MBA 1. náměstek primátora

Protipovodňová opatření a události v minulých letech