Události

Budování ochrany před přívalovou povodní po intenzivních srážkách

Vedle protipovodňových opatření na řece Moravě se město Olomouc dále zabývá i řešením problematiky problematických lokalit na území města, které jsou ohroženy tzv. přívalovou povodní po intenzivních srážkách. Proto jsou zadány studie odtokových poměrů v dílčím povodí Křelovského potoku a Stouska, povodí melioračních příkopů v městských částech Řepčín, Hejčín a vodní tok Adamovka v lokalitě Svatý Kopeček – Droždín.

Dochází ke zkapacitnění koryta Nemilanky formou čištění. Celková délka činí 2,2 kilometru, náklady přesahují šest milionů korun.

V roce 2010 rovněž přichází iniciativa vedoucí ke zpracování Digitálního povodňového plánu statutárního města Olomouce a správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. Součástí je i záměr modernizace varovného a informačního systému na území města, tedy sirén a vznik nové vodočetné stanice a srážkoměrů.

Pro místní části Svatý Kopeček a Nedvězí byly pořízeny elektronické sirény ESP MAESTRO o výkonu 1500 W. Tyto sirény na rozdíl od stávajících rotačních sirén umožňují vyrozumět obyvatelstvo prostřednictvím varovných signálů formou hlasových zpráv uložených v paměti sirény. Je možný i přímý hlasový vstup z mikrofonu, radiostanice či napojením na veřejnoprávní rozhlasové stanice. Při výpadku elektrické energie je činnost sirény zabezpečena prostřednictvím záložních baterií.

Zavedení sítě srážkoměrných stanic, které monitorují území města Olomouce v místech kde v uplynulém období došlo k „bleskovým,“ povodním a nebo kde toto nebezpečí potencionálně hrozí (Lošov, Radíkov a Slavonín).

Instalace pomocného hlásného profilu kategorie C s dálkovým přenosem informací na Trusovickém potoku v katastru obce Bohuňovice. Informace o důležitém přítoku řeky Moravy zkvalitní rozhodovací proces při řešení povodňových situací.

Vytvoření analýzy nebezpečných srážkových lokalit.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech