Přehled všech jednotlivých etap protipovodňových opatření v Olomouci

ppo-olomouc-0

PPO - protipovodnová opatrení
Zdroj dat: MO CR, VGHMÚr Dobruška
Získáno prostrednictvím: http://geoportal.gov.cz

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OLOMOUCE

Po vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1997, náročné projektové přípravě a dořešení složitých majetkoprávních vztahů, byla v říjnu roku 2006 zahájena realizace protipovodňové ochrany Olomouce. Jednalo se o začátek rozsáhlých stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň).

Projekt se týká 14 km řeky Moravy na území Olomouce, kde počítá s realizací nezbytné ochrany pouze v zastavěné části městského centra. Nad a pod Olomoucí ponechává stávající rozlivové plochy, které při zaplavení vodou minimalizují příval vody do koryta Moravy.

REALIZOVANÉ

I. etapa — realizace v letech 2006—2007

V prostoru stávajícího jezu byl vybudován 520 m dlouhý obtokový kanál s maximální kapacitou 180 m3/s, který v daném úseku zvýší průtok na 650 m3/s. Jeho součástí je nový jezový objekt udržující hladinu vzdutí na stejné úrovni jako původní jez v hlavním korytě řeky. Pro zajištění migrace ryb byl v prostoru nového jezu vybudován rybí přechod. Ke spojení nově vzniklého ostrova mezi hlavním korytem a obtokovým kanálem, kde je mimo jiné situováno zázemí pro ovládání jezu, byla vybudována nová příjezdová cesta a most přes obtokový kanál. Součástí I. etapy bylo také řešení okolní dopravní infrastruktury včetně realizace dvoupólového mostu přes Moravu a obtokového kanálu na ulici Wittgensteinova.

II. A etapa — realizace v letech 2012—2013

Navazující II. A etapa řeší ochranu 1,4 km dlouhé oblasti od konce I. etapy nad mostem v ulici Velkomoravská po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na jihu Olomouce. Zvýšení kapacity koryta z průtoku 384 m3/s na 650 m3/s zajistila především v městských částech Nové Sady a Nový Svět.

Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a snížení levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem, která v případě potřeby umožní nátok do volného rozlivového území. Snížení původní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého zeleného ostrova.

 
ppo-olomouc-1b

Jez na obtokovém kanále

ppo-olomouc-2

Paralelní koryto se zeleným ostrovem pod ul. Velkomoravská

 

II. B etapa — realizace v letech 2018—2022

Ochranu pravého břehu nad ramenem Střední Moravy až po železniční trať Olomouc – Želechovice řeší II. B etapa. V oblasti nad železnicí spočívá její realizace v úpravě hrází a rozšíření koryta o pravobřežní bermu (část koryta zaplavovaná při vyšších průtocích) v závislosti na místních prostorových možnostech. V úseku jednoduchého koryta, začínajícího pod ulicí Masarykova až po ulici Komenského, vzniknou bermy na obou březích. Stávající kapacitně nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského budou nahrazeny mosty novými a součástí stavby budou také dvě křižovatky na ulici Komenského. Přípravné práce začaly už na podzim roku 2017 a hotovo bude na podzim roku 2022.
Podrobný harmonogram prací II. B etapy

ppo-olomouc-3

Vizualizace pohledu z ulice Nábřeží na most Komenského

ppo-olomouc-5

Vizualizace architektonického návrhu pravobřežní berny, II. B etapa

 

V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

IV. etapa

Kontakt: Magistrát města Olomouce, odbor strategie – útvar hlavního architekta, Ing. Ludmila Žaláková, tel.: 588 488 370; e-mail: [email protected]

To, co je zjednodušeně nazýváno IV. etapou, je investiční akce s názvem „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, jejímž investorem je Povodí Moravy, s.p. (dále jen Povodí). Zastupitelstvo města v prosinci 2018 schválilo a následně s Povodím uzavřelo Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa.

Schéma z investičního záměru (2016) MAPA

Obsahem IV. etapy jsou tzv. „přírodě blízká protipovodňová opatření“ spočívající v revitalizačních opatřeních směřujících ke zlepšení ekologického stavu toku a obnově jeho přirozených funkcí a také ke zvýšení míry protipovodňové ochrany jižní části města na hodnotu zakotvenou v platném územním plánu (tzn. povodňový průtok 650 m3/s). Z tohoto pohledu bylo založení Holického lesa v roce 2013 prvním počinem města ke zlepšení ekologického stavu říční nivy.

Návrh této etapy protipovodňové ochrany formou přírodě blízkých protipovodňových opatření přispívá k zadržení vody v krajině díky rozvoji vodních toků a tůní a na ně navazujícího vegetačního doprovodu. Tento návrh tak v klimatickém období, kdy dochází ke střídání přetrvávajícího a prohlubujícího se sucha a povodní, vyrovnává extrémy: v době povodní chrání město před velkou vodou a v době sucha zadržuje vodu v krajině. Dalším neméně významným přínosem pro obyvatele města je vytvoření nového rekreačně hodnotného území.

Z důvodů náročného vypořádání majetkoprávních vztahů a omezených možností vyplývajících z pandemických omezení byla v roce 2020 projektová příprava a rozpracovaná dokumentace rozdělena na dvě části: tzv. IV. A etapu a IV. B etapu Toto rozdělení umožnilo pokračovat v projektové přípravě v té části území, kde byly z pohledu majetkoprávního vypořádání jednodušší vztahy, tzn. v etapě IV. A.

IV. A etapa (předpoklad realizace 2023–2026)

Zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod (část zahrádkářské osady Morava na pozemcích SMOl), rekonstrukci stávající ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene včetně jeho revitalizace zahrnující vznik nové tůně.

Tato etapa má nyní pravomocné povolení. Povodí v současné době pořizuje prováděcí dokumentaci stavby. Po vypsání dotační výzvy Povodí podá žádosti o dotaci a bude dál připravovat vlastní realizaci této investiční akce.

IV. B etapa (předpoklad realizace 2024–2028)

Je umístěna na levém břehu řeky Moravy. Zahrnuje vybudování zemního valu kolem Nového Světa, vybudování obtokového ramene a inundačního mostu pod železnicí a revitalizaci údolní nivy. V rámci této etapy dochází k dotčení pozemků mnoha vlastníků a řešení této etapy je tak závislé na vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům.

 

V PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III. etapa

Kontakt: Magistrát města Olomouce, odbor strategie – útvar hlavního architekta, Ing. Ludmila Žaláková, tel.: 588 488 370; e-mail: [email protected]

Ucelenou ochranu většiny území města Olomouce uzavře III. etapa, která naváže na II. etapu nad ulicí Komenského. Teprve po jejím dokončení bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná.

Tato etapa obsahuje území navazující na řeku (tzv. poříční zónu) a to v úseku od mostu na ul. Komenského až po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále tok Trusovického potoka a navazující poříční zónu od jeho ústí do Moravy po křížení s železniční tratí Olomouc – Praha a uzavírací hráz (val) mezi Černovírem a Hejčínem včetně stavidlového uzávěru na Mlýnském potoku.

Obdobně jako v případě II. A etapy PPO ani zde protipovodňové úpravy nespočívají v pouhém navýšení stávajících zdí a hrází, ale v komplexním pojetí poříčního prostoru ve městě. Ten by měl převést velkou vodu, umožnit rekreaci obyvatelům města a navrátit přírodní prvky do prostředí vodního toku a jeho okolí. Půjde tedy o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání významné hodnoty města – řeky Moravy. Konkrétně se jedná se o:

  • snížení levobřežní bermy,
  • přeložku komunikace,
  • zvýšení stávajících hrází,
  • v úseku mezi černovírským mostem a mostem na ulici Komenského doplnění zídek (o výšce cca 1 m) a nové nízké hráze (o výšce cca 1 m dle koncepce Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce),
  • uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka tzv. uzavíracím objektem,
  • navýšení levobřežní hráze vybudované po povodni z roku 2006 v prostoru Černovíra.

Stavba budoucí III. etapy prochází územím s památkovou ochrannou, dotýká se Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Je podmíněna přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské ulici. Navíc bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy, proto bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Zároveň bude nutné citlivě vnímat také urbanistické a ekologické souvislosti, aby byla zajištěna pestrost vodního prostředí. Tohoto lze dosáhnout vyhlášením architektonicko - krajinářské soutěže. V současné době kroky magistrátu města směřují k přípravě této soutěže, konkrétně k výběru administrátora soutěže.

Zdroj: Povodí Moravy, s.p.; SMOl