Přehled všech jednotlivých etap protipovodňových opatření v Olomouci

ppo-olomouc-0

PPO - protipovodnová opatrení
Zdroj dat: MO CR, VGHMÚr Dobruška
Získáno prostrednictvím: http://geoportal.gov.cz

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OLOMOUCE

Po vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1997, náročné projektové přípravě a dořešení složitých majetkoprávních vztahů, byla v říjnu roku 2006 zahájena realizace protipovodňové ochrany Olomouce. Jednalo se o začátek rozsáhlých stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň).

Projekt se týká 14 km řeky Moravy na území Olomouce, kde počítá s realizací nezbytné ochrany pouze v zastavěné části městského centra. Nad a pod Olomoucí ponechává stávající rozlivové plochy, které při zaplavení vodou minimalizují příval vody do koryta Moravy.

REALIZOVANÉ

I. etapa — realizace v letech 2006—2007

V prostoru stávajícího jezu byl vybudován 520 m dlouhý obtokový kanál s maximální kapacitou 180 m3/s, který v daném úseku zvýší průtok na 650 m3/s. Jeho součástí je nový jezový objekt udržující hladinu vzdutí na stejné úrovni jako původní jez v hlavním korytě řeky. Pro zajištění migrace ryb byl v prostoru nového jezu vybudován rybí přechod. Ke spojení nově vzniklého ostrova mezi hlavním korytem a obtokovým kanálem, kde je mimo jiné situováno zázemí pro ovládání jezu, byla vybudována nová příjezdová cesta a most přes obtokový kanál. Součástí I. etapy bylo také řešení okolní dopravní infrastruktury včetně realizace dvoupólového mostu přes Moravu a obtokového kanálu na ulici Wittgensteinova.

II. A etapa — realizace v letech 2012—2013

Navazující II. A etapa řeší ochranu 1,4 km dlouhé oblasti od konce I. etapy nad mostem v ulici Velkomoravská po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na jihu Olomouce. Zvýšení kapacity koryta z průtoku 384 m3/s na 650 m3/s zajistila především v městských částech Nové Sady a Nový Svět.

Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a snížení levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem, která v případě potřeby umožní nátok do volného rozlivového území. Snížení původní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého zeleného ostrova.

 
ppo-olomouc-1b

Jez na obtokovém kanále

ppo-olomouc-2

Paralelní koryto se zeleným ostrovem pod ul. Velkomoravská

 

II. B etapa — realizace v letech 2018—2022

Ochranu pravého břehu nad ramenem Střední Moravy až po železniční trať Olomouc – Želechovice řeší II. B etapa. V oblasti nad železnicí spočívá její realizace v úpravě hrází a rozšíření koryta o pravobřežní bermu (část koryta zaplavovaná při vyšších průtocích) v závislosti na místních prostorových možnostech. V úseku jednoduchého koryta, začínajícího pod ulicí Masarykova až po ulici Komenského, vzniknou bermy na obou březích. Stávající kapacitně nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského budou nahrazeny mosty novými a součástí stavby budou také dvě křižovatky na ulici Komenského. Přípravné práce začaly už na podzim roku 2017 a hotovo bude na podzim roku 2022.
Podrobný harmonogram prací II. B etapy

ppo-olomouc-3

Vizualizace pohledu z ulice Nábřeží na most Komenského

ppo-olomouc-5

Vizualizace architektonického návrhu pravobřežní berny, II. B etapa

 

ZAHAJOVANÉ

V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III. etapa

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, koordinátor III. a IV. etapy protipovodňových opatření, mobil: +420 731 058 206, E-mail: [email protected]

Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce uzavře III. etapa, která naváže na II. etapu nad ulicí Komenského. Se stavbou by se mohlo začít v horizontu pěti let. Teprve po jejím dokončení bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná.

Stavba budoucí III. etapy prochází územím s památkovou ochrannou, dotýká se Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Je podmíněna přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské ulici. Navíc bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy, proto bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů.

Na levém břehu se počítá s využitím místních možností rozšířit koryto o bermu s odsunutou hrází. Ústí Trusovky se přeloží proti proudu toku a povede podél ní levobřežní hráz až ke konci inundace Moravy. Tím se uzavře ochrana města na levém břehu. Pravobřežní hráz na konci zástavby v Hejčíně odbočí a bude ukončena v Řepčíně za Střední Moravou. Součástí III. etapy jsou i návrhy opatření proti vzdutí povodňových průtoků na Střední Moravě.

Konkrétně půjde o snížení levobřežní bermy, zvýšení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden metr, doplnění zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka, a také o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni z roku 2006.

V III. etapě je nutné vnímat také urbanistické a ekologické souvislosti, aby byla zajištěna pestrost vodního prostředí. Toho lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, k čemuž by mohlo dojít už na podzim 2022.

VE FÁZI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

IV. etapa

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, koordinátor III. a IV. etapy protipovodňových opatření, mobil: +420 731 058 206, E-mail: [email protected]

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene. MAPA

Ochrana Chomoutova – ochranu tvoří dvě uzavřené části rozdělené korytem řeky Moravy (jižní část hráze dlouhá 4,1 km a severní část hráze dlouhá 1,7 km). Prosáklé vody v obou případech svede odvodňovací příkop do jímky, odkud budou přečerpány do Moravy.

Ochrana jižní části pod Olomoucí – úprava levobřežní hráze od železnice Olomouc – Nezamyslice dolů po proudu. Hráz ochrání dolní část Nových Sadů, čistírnu odpadních vod a obec Nemilany.

Harmonogram IV.A etapy

 • duben 2022: Získání pravomocného společného povolení
 • duben 2022: Zadání prováděcí dokumentace (120 dnů od společného povolení)
 • červen 2022: Podání žádosti o dotaci do OPŽP
 • říjen 2022: Zahájení výběru zhotovitele
 • únor 2023: Výběr zhotovitele, podpis smlouvy o dílo
 • leden až březen 2023: Asanace dřevin v místě stavby
 • březen 2023: Zahájení stavebních prací
 • červen 2025: Dokončení stavebních prací

IV.A etapa

Zahrnuje pravý břeh u čistírny odpadních vod (dosud užívané městské zahrádky) včetně ochranné hráze, napojení levobřežního odstaveného ramene a jeho revitalizaci.

IV.B etapa

Je umístěna na levém břehu. Zahrnuje zejména vybudování zemního valu kolem Nového Světa, zbudování obtokového ramene a inundačního mostu pod železnicí a revitalizaci údolní nivy.

Harmonogram IV.B etapy

 • březen 2022: Změna územního plánu + odsouhlasení dalšího postupu projektových prací*
 • červenec 2022: Dokončení dokumentace společného povolení stavby
 • prosinec 2022: Získání pravomocného stavebního povolení
 • duben 2023: Prováděcí dokumentace
 • duben 2024: Řešení vlastnických vztahů
 • květen 2024: Zahájení výběru zhotovitele
 • říjen 2024: Výběr zhotovitele, podpis smlouvy o dílo
 • listopad 2024: Zahájení stavebních prací
 • jaro 2026: Dokončení stavebních prací

*Poznámka: Harmonogram předpokládal odsouhlasení dalšího postupu projektových prací ze strany města v březnu 2022. Od tohoto termínu se počítá lhůta pro zpracování dokumentace. Vzhledem k tomu, že konečné stanovisko SMOl se prodlužuje, bude nutné o stejné zpoždění posunout i termíny harmonogramu.

Zdroj: Povodí Moravy, s.p.