Často kladené dotazy

Co vás zajímá?

Nejčastější otázky, doprovázející ochranu před povodněmi

Ochrana Olomouce před povodněmi je tématem, které zajímá bez rozdílu asi všechny Olomoučany. Chceme vědět, kdy bude město ochráněno v maximální míře, co všechno obnáší stavba jednotlivých fází projektu a jak nás realizace protipovodňové ochrany omezí. Informovanost obyvatel města je pro úspěšnou a co nejméně zatěžující realizaci klíčová. Přinášíme proto přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědi na ně.

 
   Proč tak dlouho trvá, než se protipovodňová ochrana měst popř. obcí zrealizuje?

Stavby protipovodňové ochrany, často tvořené souborem mnoha navzájem se doplňujícími opatřeními, patří mezi technicky složité stavby a náročné na přípravu a projednání. ´Každé takové opatření musí být navrženo a hydrotechnicky posouzeno v celku dílčího povodí tak, aby na jedné straně bylo efektivní a chránilo před návrhovou povodní a na druhé straně nezhoršilo odtokové poměry níže po toku, popř. z tohoto návrhu vyplynou další kompenzační a koncepční opatření. Tyto návrhy sebou následně nesou řadu připomínek a nutnost se s nimi vypořádat. Následně může začít samotná projektová příprava. Zásadní předpoklad pro úspěšnou přípravu takových to staveb je zajištění práv ke všem dotčeným pozemkům. Majetkoprávní vypořádání bývá většinou hlavním důvodem, proč se příprava stavby prodlužuje, a to někdy i o řadu let popř. je celá příprava zastavena. Dále je potřeba si uvědomit, že samotná projektová příprava od studie a jejího projednání přes dokumentace pro územní řízení a následné dokumentace pro stavební povolení, včetně všech správních lhůt vedoucí k vydání územního rozhodnutí popř. stavebního povolení trvá i 3 a více let v případě vyřešení dotčených pozemků a průběhu výběrových řízení bez odvolání případně jiných komplikací. Na tuto projektovou přípravu pak navazují výběrová řízení na zhotovitele, dozory stavby atd. a následná realizace.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Proč se protipovodňová ochrana města Olomouce řeší po etapách?

Řešení takto rozsáhlých a složitých staveb jako je protipovodňová ochrana Olomouce po etapách má několik důvodů:

  • velký rozsah opatření, které není možné projednat a připravit v celku ve vazbě na kapacity i financování
  • příprava akce jako celku by vedla ke zpoždění samotné realizace, jakýkoliv problém (majetkoprávní, technický atd..) v jedné části akce by brzdil popř. znemožňoval dotažení celé akce
  • financování rozsáhlých staveb jako je protipovodňová ochrana Olomouce je závislé na dotacích a dotačních programech, které lze čerpat vždy po nějaké období, důležitý je i finanční objem daného dotačního programu
  • realizace opatření v celém úseku Moravy v Olomouci, by vedla k ochromení města

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Proč se říká, že o úspěšné protipovodňové ochraně města se můžeme bavit až po zvládnutí III. etapy?

Teprve realizací III. etapy bude dokončena ochrana většiny území Olomouce. Výsledná podoba této etapy protipovodňových opatření by měla být realizována v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody a vodních ekosystémů. Nejde jen o další úspěšné zapojení řeky do organismu města a využití prostorového potenciálu, ale i o vytvoření vhodného prostředí pro vodní živočichy. Výsledek etapy II. A může být jakýmsi vzorem pro tuto etapu. Ale i zde jsou v řece problematické věci, jako třeba omezená migrační prostupnost Jamborova prahu, kterou se snažíme odstranit ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně. Odborníky z naší olomoucké univerzity máme dobře vyhodnocenou hydrobiologickou část, na to můžeme navazovat i u III. etapy. Za nutnou považujeme spolupráci s ekologickými občanskými sdruženími, neboť cílem je řešení etapy protipovodňové ochrany města s podporou veřejnosti a samozřejmě pravomocné územní rozhodnutí. Není pravda, že III. etapou končí protipovodňová ochrana, ale je pravda, že protipovodňová ochrana v podmínkách našeho města bude funkční, až bude postavena celá. Na tom trvám. I ke třetí etapě budeme přistupovat s vědomím odpovědnosti vůči budoucím generacím, protože se jedná o zásadní úpravy dlouhodobého významu. V průběhu přípravy stavby je důležité komunikovat i s Unií pro řeku Moravu a Hnutím Duha a vytvořit dostatečný časový prostor pro posouzení všech návrhů. Státní podnik Povodí Moravy a zástupce města Olomouce čeká hodně práce. Musíme se dohodnout a získat pravomocné územní rozhodnutí. Je to v zájmu občanů města.

RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí MMOl

   Jaký průtok byl v Olomouci při katastrofální povodni v roce 1997 a na jaký průtok se buduje protipovodňová ochrana města?

Povodeň v červenci 1997 překonala v Olomouci všechny známé historické povodně a kulminace v Olomouci dosáhla průtoku 784 m3/s což cca odpovídá 500-leté povodni. Budovaná protipovodňová ochrana města je na průtok 650 m3/s což odpovídá cca 380-leté povodni. Tzv. 100-letá povodeň odpovídá průtoku v Olomouci cca 551 m3/s.

Ing. David Fína, Povodí Moravy, s.p.

   Má smysl provádět tak rozsáhlý „protipovodňový“ zásah do města v několika etapách, když zažíváme spíše sucha?

Povodně i sucho jsou přírodní jevy, nacházíme se v klimatickém období, vyznačujícím se střídáním extrémů mimořádných povodní a mimořádného sucha. Od roku 1997 se tu střídají všechny typy povodní, které pro Českou republiku připadají v úvahu. Musíme vybudovat protipovodňovou ochranu, protože znovu nastane období, kdy ji budeme potřebovat. A musíme ji udělat tak, aby i v období nízkých vodních stavů bylo u řeky příjemné prostředí pro lidi. Snažíme se město ochránit zkapacitněním koryta, ale chybí nám opatření, která by zadržela vodu v krajině, což je zásadní, ať už se bavíme o povodních nebo o suchu. Tedy když je vody až moc, nebo naopak chybí. Klimatolog a geolog Václav Cílek má pravdu, když říká, že to chce umožnit vodě vsáknout se tam, kde spadla. Olomouc má to štěstí, že Litovelské Pomoraví zadrží miliony kubíků vody. Stejně tak je nejvyšší čas chránit půdu před splavováním. Ale tím se musí zabývat vláda a kompetentní ministerstva. Státní podnik Povodí Moravy i nás čeká nelehký úkol. Budujeme protipovodňovou ochranu a já opravdu věřím tomu, že se řeka stane součástí organismu města. I s ledňáčkem, bobrem, netopýry a zhruba dvaceti druhy ryb, které dnes v ramenném systému řeky Moravy v Olomouci žijí.

RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí MMOl