Protipovodňová organizační opatření

Povodeň v roce 1997 byla jedním z důsledků globálních klimatických změn a její rozsah neměl v moderních dějinách obdoby.

Tisíciletá voda ohrozila lokality, u nichž se to nepředpokládalo a náprava vzniklého stavu je extrémně náročná technicky i finančně. Přes to se podařilo na základě zkušeností z roku 1997a díky počítačovým simulacím najít přijatelné řešení, které je postupně uváděno do praxe. Průběh a postup budování protipovodňové ochrany je sledován a vyhodnocován na pravidelných schůzkách představitelů města Olomouce, Olomouckého kraje a Povodí Moravy.

Protipovodňová ochrana Olomouce nezahrnuje jen stavební a zemní práce. Město má k dispozici celý soubor organizačních opatření, která řeší situace v době před nebo během vzniku povodně a snaží se eliminovat její následky na co nejnižší míru.

ctv-sirena

SIRÉNY

Varovný a informační systém

Hlasové sirény, které vysílají varovné signály, mají i šest naprogramovaných zpráv. Systém sirén je ale možné připojit na vysílání rozhlasu nebo ho napojit na přímý hlasový vstup. Systém je plně kompatibilní s celostátním návěštím Hasičského záchranného sboru. Pro místní části Svatý Kopeček a Nedvězí, kde hrozí potencionální nebezpečí vzniku přívalových srážek, byly pořízeny elektronické sirény ESP MAESTRO o výkonu 1500 W. V současné době připravuje město rozšíření a modernizaci výstražného informačního systému v celkové hodnotě 80 milionů korun.

 
ctv-vodocetna-lat-bristol

MĚŘENÍ

Vodočetné latě

Systém integrovaného varování a informování obyvatel byl v roce 1998 doplněn o vodočetné latě. Ty byly umístěny do koryta Moravy u mostů v Chomoutově, Černovíře, u Bristolu, na Velkomoravské a v blízkosti mostu U Kojeneckého ústavu. Údaje na vodočetných latích jsou doplněny o tabulky s vyznačením tří stupňů povodňové aktivity, údaj o stoleté vodě a výšce vody při povodni v červenci 1997.

 
ctv-terrera-evak

ÚKRYT

Evakuační středisko

Jako evakuační středisko pro sto osob slouží tělocvična Základní školy Tererovo náměstí. S využitím školní kuchyně a bývalé samoobsluhy se může kapacita rozšířit pro nouzové přežití až tisícovky lidí.

 
ctv-krizovy-stab

BDĚLOST

Havarijní služba

Zkušenosti z řízení záchranných a likvidačních prací při povodních v roce 1997 vedly následně k legislativním změnám v činnosti Integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení. V souladu s novou legislativou vznikla Havarijní služba města Olomouce. Ta zabezpečuje nepřetržitou pohotovost základních funkcí statutárního města Olomouce a krizového řízení pro případ řešení mimořádných událostí a pomoci obyvatelům města. V případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu, nebo krizové situace, aktivuje systém havarijní služby jednání povodňové komise případně Krizového štábu města Olomouce.

 
ctv-hynkov

KONTROLA

Monitorovací stanice

Součástí budovaného integrovaného systému varování a informování obyvatelstva jsou i monitorovací stanice Hynkov a Velká Bystřice. Umožňují získávat operativně a s časovým předstihem potřebné informace o stavu výšky hladiny, teploty a průtoku, tyto informace vyhodnocují a využívají v systému protipovodňové ochrany. Informace o stavu hladiny Moravy a Bystřice jsou veřejně přístupné na webové adrese: hydro.chmi.cz/hpps.

 
ctv-pov-plan

SRÁŽKOMĚRY

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán je tvořen elektronickým zpracováním textové, datové a grafické části Povodňového plánu Olomouce. Vzájemné provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříků a vyhledávání s využitím dat z centrální databáze Povodňového informačního systému má výhody před klasickou tištěnou formou dokumentů – jednoduchost užívání, snadná aktualizace dat, přenositelnost a přístupnost nejen účastníkům protipovodňové ochrany města a dotčených obcí, ale i veřejnosti. Součástí projektu jsou Lokální srážkoměrné stanice a pomocný profil na Trusovickém potoku. Zavedení sítě srážkoměrných stanic, které monitorují území města v místech, kde v minulosti došlo k „bleskovým“ povodním, nebo kde toto nebezpečí hrozí (Lošov, Radíkov a Slavonín) umožňuje informování povodňových orgánů města. Ty pak mohou zahájit preventivní opatření.

 
ctv-vitrina

INFORMACE

Informační tabule povodňové komise

V případě zvýšených povodňových stavů jsou obyvatelé města průběžně informováni o situaci a prognózách vývoje prostřednictvím informačních tabulí povodňové komise. Tyto tabule jsou umístněny u mostů spolu s vodočetnými profily. Na těchto tabulích jsou informováni o vývoji hydrometeorologické situace a činnosti povodňových orgánů. V případě ohrožení jsou vybrané skupiny obyvatel města Olomouce informovány formou zaslaných SMS zpráv. Výstražné informace jsou také průběžně zveřejňovány na elektronických tabulích na zastávkách hromadné dopravy.

 
ctv-mobilni-hraze

ZÁBRANY

Protipovodňové hrazení a pytle

U jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou uskladněny prvky mobilního hrazení Aqua barier pro ochrannou hráz v délce 350 metrů. Magistrát města Olomouce má pro potřeby nutnosti budování ochranné protipovodňové hráze ve skladech k dispozici také zásobu asi 30 tisíc dvoukomorových tandemových pytlů. Pro zabezpečení činnosti povodňových orgánů je nezbytné pořídit i záložní mobilní zdroj elektrické energie, garantující nepřetržitou funkčnost pracoviště povodňové komise.

 
ctv-jsdh

HASIČI A CVIČENÍ

Rozvoj jednotek SDH

V souladu se zákonem o požární ochraně zřídilo statutárního město Olomouc osm jednotek Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v počtu 109 členů. Pravidelně probíhají také cvičení povodňových orgánů Krajského úřadu Olomouckého kraje, krizového štábu statutárního města Olomouce a jednotek SDH.