Události

Nový most přes řeku Moravu v Černovíře a odvodnění lesa

Do finále se blíží práce na Technicko-ekonomické studii zvýšení kapacity koryta řeky Moravy. Ta navrhuje dvě varianty zvýšení průtoku. Tyto dvě varianty počítají s průtokem řekou Moravou Q= 500 m3/s a 650 m3/s (Q je označené objemového průtoku vody v daném profilu řeky). Z hlediska výše škod a vynaložených nákladů byly obě varianty ověřeny matematickým modelem v rámci projektu Flood Management in the Czech Republic.

Z výsledků této analýzy rizik vyplynulo, že investice je rentabilní pro ochranu na Q = 650 m3/s, což odpovídá více než 300-leté vodě. Studie navrhla taková protipovodňová opatření, která byla z hlediska zásahů do stávající zástavby, inženýrských sítí a komunikací nejmenší možná, ale zároveň splnila svůj účel.

V tomto roce dokončená Technicko-ekonomické studie zvýšení kapacity koryta stanovila hlavní zásady koncepce protipovodňové ochrany v Olomouci:

  • nezvyšovat hladinu převáděných velkých vod (nárůst rizik, problematické navázání protipovodňových staveb do struktury města) a dosáhnout co nejnižší hladiny v centru města, kde stávající zástavba neumožňuje zvyšování mostů
  • nezvyšovat průtoky povodňových vod na řece Moravě, které by následně způsobovaly problémy sídlům ležícím na řece pod Olomoucí
  • koncentrování průtoků velkých vod omezit pouze na ty úseky řeky, kde neexistuje jiné řešení (např. kamenné nábřeží mezi mosty na Masarykově třídě a Komenského ulici)
  • maximálně využívat inundační (rozlivové) území na plochách mimo zástavbu
  • provázat realizaci protipovodňových opatření s ochranou stokové sítě

Město získává ucelenou koncepci protipovodňové ochrany v Olomouci, kterou už lze shrnout do následujících základních bodů:

  • na sever od města je navržena koncentrační hráz, která zastaví povodňovou vlnu a bude ji směřovat do zkapacitněného koryta
  • prostor nad Olomoucí, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví, a prostor pod zastavěným územím města na jihu jsou využity jako inundační území, která umožní rozliv vody mimo zástavbu
  • zúžené hrdlo řeky Moravy v úseku mezi mosty na Masarykově třídě a Komenského ulici je navrženo rozšířit vybudováním nových nábřežních zdí v poloze odsunuté dál od řeky
  • Střední Morava také nazývaná Mlýnský potok byla z důvodu své nekapacitnosti a blízkosti zástavbě vyloučena z převádění velkých vod. Proto jsou na konci koncentrační hráze v Řepčíně a při ústí Mlýnského potoka do řeky Moravy navrženy pohyblivé uzávěry, kterými bude možné tento tok v době velkých povodní vyloučit z převádění velkých vod.

V roce 2000 byla realizována první významná stavba související s protipovodňovou ochranou, nový most přes řeku Moravu v Černovíře.

Současně došlo k povrchovému odvodnění lesa v lokalitě Černovír tak, aby nedocházelo v době zvýšené hladiny řeky Moravy k zaplavování okrajové části Černovíra.

V rámci organizačních opatření protipovodňové ochrany byl vybudován vodoměrný profil typu B s dálkovým přístupem v Hynkově a vodočetné latě u mostů Chomoutov, Černovír, Bristol, ul.Českomoravská a mostu U Dětského domova v Olomouci.

V souvislosti se změnou působnosti okresních úřadů došlo ke vzniku odboru ochrany, který je nástupcem technického odboru. Odbor ochrany je orgánem krizového řízení a protipovodňové ochrany na území města a správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech