Události

Optimální urbanistické a ekologické začlenění koryta řeky do struktury města

Jak co nejlépe zapojit řeku do organismu a života města? Touto otázkou se zabývali odborníci v roce 2002. Po ověření základních technických parametrů protipovodňové ochrany Olomouce technicko-ekonomickou studií bylo dalším cílem získat komplexní pohled na řeku Moravu v Olomouci.

Začleněním navrhovaných úprav vodního toku do struktury města se zabývala Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města, která vznikla ve spolupráci architektů (arch. Löw, atelier DRNH), Univerzity Palackého a dalších specialistů. Měla tři části: urbanisticko-krajinářské řešení, architektonicko-urbanistické řešení hlavních městských prostorů a staveb a ekologickou část.

Studie se podrobně zabývala prostorem, v němž má řeka Morava určujících charakter. Navrhla zde urbanizovanou krajinu přírodní povahy. Jednalo se zejména o plochy územního systému ekologické stability a další území určené územním plánem pro rozvoj městské či krajinné zeleně. Bylo třeba zároveň respektovat to, že Morava má funkci nadregionálního biokoridoru a přitom současně zkoordinovat tyto zásady s návrhem protipovodňových opatření.

Studie představila prostorové uspořádání a architektonický vzhled upravovaného obřeží mezi mosty v ulici Komenského a Masarykově třídě. Doporučila zásady řešení mostů a jejich podobu. Dále navrhla využít nového terénu kolem řeky (berem) k trasování cyklistických a pěších tras. Studie obsahovala také posouzení, do jaké míry navrhovaná protipovodňová opatření negativně ovlivní dochovaný stav oživení toku na území města. Navrhla řešení, jež by v mezích daných technickými možnostmi splňovalo princip co nejvíce ekologicky i esteticky přijatelné morfologie koryta.

Základní koncepce této studie vychází z potřeby uchování či obnovy přírodních procesů nivy. Koncepce se tak na okrajích města více zaměřuje na rozvoj přírodního prostředí a čím blíž k centru, tím víc na rozvoj obytných hodnot. Luh tak přechází z přírodě blízké podoby na okrajích přes formu krajinářského parku s přiměřenými volnočasovými aktivitami po městská nábřeží v centru.

Zásady této studie byly promítnuty do návrhu změny územního plánu č. IX projednávané dle stavebního zákona i v průběhu roku 2002.

Jako důležitý nástroj organizační přípravy protipovodňových opatření proběhla v roce 2002 i kompletní aktualizace povodňového plánu města Olomouce a obcí ve správním obvodu města Olomouce. V tomto roce byla zahájena I. etapa zpracování povodňových plánů nemovitostí v soukromém vlastnictví. Ve třech etapách tak bylo postupně na území města zpracováno celkem 4613 povodňových plánů.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech