Události

Zahájení realizace II. A etapy protipovodňových opatření

Druhá etapa PPO zahrnuje úpravy Moravy od mostu u Bristolu v Komenského ulici až k železniční trati Olomouc – Nezamyslice. Kvůli náročnosti příprav a vydání příslušných povolení je rozdělena do dvou samostatných úseků Etapa A a B. Složitější „městská“ etapa (od mostu v Komenského ulici k mostu ve Velkomoravské ulici) byla označena jako B, protože její příprava se časově prodloužila. „Přírodní“ etapa je pojmenována jako II A (od ulice Velkomoravské až k železniční trati).

Dokončení přeložky kanalizačního sběrače C za 88,5 milionu korun. Kanalizační sběrač má průměr 1,8 metru, jeho celková délka je 832 metrů. Jeho původní umístění v pravobřežní bermě (v travnatém prostoru mezi řekou a hrází) způsobovalo vnikání vody z řeky do kanalizace a zatápění níže položené zástavby. Rovněž neumožňovalo zkapacitnit prostor kolem řeky, který je nezbytný pro převedení velkých vod.

Zahájení stavby II A v červenci.

Zahrnuje zvýšení stávajících hrází průměrně o 80 centimetrů, které jsou v prostorově stísněných úsecích nahrazeny zídkami. Snížení pravobřežní bermy mezi mosty Velkomoravská a U Dětského domova v celkové délce 625 metrů tak, aby její nová úroveň byla 2 m nad úrovní dna řeky. Snížení levého břehu v délce 100 metrů před mostem u dětského domova, které umožní rozliv vody do nezastavěné krajiny, ohrázování budov u dětského domova, pohyblivý uzávěr na Mlýnském potoce, zkapacitnění dvou polí pod mostem Velkomoravská a související přeložky inženýrských sítí.

Odstranění více než sto tisíc kubíků nánosů na úseku dlouhém 1,2 kilometru. Zvýšení hrází, vybudování nové ochranné hráze a zdi.

Vznik paralelního koryta a 350 metrů dlouhého zeleného ostrova. Nové hráze kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy.

Celkové náklady 330 milionů korun.

Okolí řeky zůstane nadále volně přístupné, nově navržená výsadba dřevin, vodních a pobřežních rostlin a travin bude plnit zejména funkce protierozní a krajinotvornou. Vysázeno by mělo být nově bezmála pět stovek stromů a více než dvanáct set keřů.

V rámci organizačních opatřeních před povodněmi vybavilo město Olomouc vodočty speciálními barevnými tabulkami.

Aby se mohli obyvatelé i členové povodňových hlídek lépe orientovat při zvýšených průtocích v hlavním korytě Moravy, nainstalovali v průběhu srpna pracovníci odboru ochrany ve spolupráci s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Chomoutov a Holice nová reflexní značení stupňů povodňové aktivity. Šlo o vodočetné latě v Chomoutově, Černovíře a u Bristolu a ve Velké Bystřici.

Nemilanka

Je připraven projekt na dílčí zkapacitnění Nemilanky ve Slavoníně. Jedná se o úpravu zhruba 200 metrů vodního toku. Další studie se zabývá vymezením poldrů na tomto území.

Odbor koncepce a rozvoje shrnul dílčí studie za posledních pět let. Hrozba povodní se objevuje také na dalších místech – Adamovce v městských částech Sv. Kopeček a Droždín nebo vodním toku Stouska ovlivňujícím městskou část Topolany. I na těchto vodních tocích jsou v různých dokumentacích města Olomouce navržena protipovodňová opatření – například poldr.

Pokračuje čištění Stousky v intravilánu Topolan až po Ústín. Současně byl vyčištěn i Křelovský potok, který se do ní vlévá v Topolanech.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech