Události

Studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci

V tomto roce pokračují práce na několika významných studiích, které jsou nezbytným podkladem pro provedení protipovodňových opatření. Především je v roce 1999 dopracován základní dokument, kterým je generel protipovodňových opatření.

Město Olomouce rovněž v rámci prověření variant protipovodňové ochrany zadalo zpracování Technicko-ekonomické studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy. Ta měla dvě části: analytická obsahovala geodetické zaměření profilů řeky, hydrologické průzkumy, vyhodnocení protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy nad Olomoucí a zhodnocení jejich vlivu na město. Návrhová část měla prověřit převedení velké vody městem a to ve variantách průtoku v řece Moravě Q= 500 m3/s a 650 m3/s. Pro zpracování tohoto dokumentu byla vybrána společnost AQUATIS a. s. Brno (nyní Pöyry Environment a. s.), na zpracování se podílelo Povodí Moravy, s. p. Brno a DHI Hydroinform a. s. Praha.

Samostatně je v tomto období zadána také studie Ochrana stokové sítě města Olomouce proti povodňovým vodám.

V rámci organizační přípravy protipovodňové ochrany začínají práce na modernizaci Varovného a informačního systému města Olomouce (tzv. VIS). V průběhu následujících let tak bylo na území města umístěno celkem 44 elektronických sirén, které v případě potřeby mohou varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím povodně. Rovněž byl doplněn systém předpovědní a hlásné povodňové služby o Havarijní službu statutárního města Olomouce, která v případě nepříznivých hydrometeorologických podmínek nepřetržitě monitoruje situaci na vodních tocích, informuje obyvatele Olomouce a přijímá nutná opatření.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech