Události

Územní plán a monitorovací stanice Hynkov

V roce 2001 byla dopracována technicko-ekonomická studie zkapacitnění koryta řeky Moravy jako podrobný podklad pro řešení preventivní protipovodňové ochrany Olomouce. Následně bylo nutné tuto studii promítnout do podoby územního plánu města Olomouce.

Na podzim roku 2001 tedy proběhla v radě města i v zastupitelstvu diskuze, které se účastnili také zástupci společnosti Povodí Moravy s.p. Po této diskuzi bylo rozhodnuto sloučit proces projednávání této studie a pořízení změny územního plánu, kterou tato studie vyvolá. Cílem bylo urychlení a zefektivnění procesu přípravy realizace protipovodňové ochrany

Zastupitelstvo města Olomouce dne 13. prosince rozhodlo o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Olomouc č. IX – Protipovodňová opatření.

Souběžně se zahájením změn územního plánu bylo zadáno zpracování Studie využití Hamerského náhonu k odvádění dešťových vod na území města.

V rámci organizačních opatření protipovodňové ochrany byla vybudována také monitorovací stanice Hynkov, která je důležitým zdrojem informací o aktuálním stavu průběhu povodně nad Olomoucí.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech