Události

Generel protipovodňových opatření a nový územní plán

Již bezprostředně po povodni přicházejí první návrhy ochrany Olomouce před velkou vodou. V principu se nabízejí dvě možné varianty – obtokový kanál Olomouce, využívající územní koridor pro průplav Dunaj Odra Labe, nebo zvýšení kapacity stávajícího toku řeky Moravy. Pro nalezení vhodného řešení je nutné stanovit optimální úroveň protipovodňové ochrany a ekonomické zhodnocení nákladů v porovnání s uchráněnými hodnotami před povodní. To vše předpokládá podrobné zmapování rozsahu a příčin červencové povodně roku 1997.

Statutární město Olomouc proto zřizuje Technický odbor, jehož hlavní náplní je koncepční příprava realizace protipovodňových opatření společně s návrhy organizačními. Technický odbor, odbor koncepce a rozvoje a odbor životního prostředí spolupracují s Povodím Moravy na Generelu protipovodňových opatření. Současně probíhá stanovení záplavového území povodně 1997 a stanovení úrovně 100 leté vody. Dále je v tomto období zpracována studie Odvedení srážkových a povodňových vod z bezodtokových území: Olomouc – prameniště Černovír, Černovírský les, Pavlovičky, jako opatření na zlepšení hydrologických poměrů v katastru Černovír.

Vedle prověřovacích a projekčních činností je zahájena práce na organizačních opatřeních protipovodňové ochrany. Vzniká návrh modernizace varovného a výstražného systému (sirény) na území města, je zahájená nová organizace jednotek požární ochrany města jako účinné složky pro řešení následků povodně a začíná také budování systému monitoringu aktuálních průtoků a výstrah před povodní.

Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy intenzivně připravuje na základě zadání společnost Aqautis. Tento strategický dokument se zabývá protipovodňovou ochranou v několika scénářích. V jednom z nich je řešena ochrana Olomouce vybudováním retenčních prostorů. V povodí nad městem Olomoucí jsou to především nádrž Hanušovice a poldr Mohelnice.

Ve stejné době současně pokračují práce na územním plánu sídelního útvaru Olomouce. Na základě dokumentu Vyhodnocení technických příčin záplav 07/97 byly v návrhu územního plánu redukovány rozvojové plochy v zaplavených oblastech. V říjnu 1998 zastupitelstvo územní plán schválilo. Plán navrhuje posílení pozice řek Moravy a Bystřičky jakožto významných přírodních prvků, současně s řešením protipovodňové ochrany města. Dále doporučuje doplnění možností pro každodenní rekreaci obyvatel a zlepšování podmínek pro volný rekreační pohyb v krajině.

Návrh protipovodňových opatření odpovídal tehdejšímu stavu rozpracovanosti protipovodňové ochrany. Jako závazná byla vymezena tehdy platná hranice zátopového území stoleté vody vyhlášená v roce 1992 s tím, že rozsah zátopového území bude revidován po dokončení analýzy povodňových stavů z července 1997.

Souběžně se schválením územního plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města se prověřovaly i další varianty protipovodňové ochrany. Bylo již tehdy zřejmé, že po vyhodnocení možností protipovodňové ochrany v celém povodí Moravy bude nutné provést jeho změnu.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech