Události

Dokončení realizace II. A etapy protipovodňových opatření

Konec výstavby etapy II A – Zkapacitnění koryta Moravy a další úpravy na úseku od soutoku Mlýnského potoka s Moravou až k železničnímu mostu trati Nezamyslice – Olomouc. Dokončena v říjnu 2013.

Na úseku dlouhém přes jeden kilometr se pracovalo na obou březích. Na jedné straně se zvyšovaly dosavadní hráze, budovaly nové ochranné hráze a zdi, na levém břehu u kojeneckého ústavu se naopak hráze snižovaly, aby se případná velká voda mohla rozlít do volného prostoru a nikoli do zastavěného území. Pod Velkomoravskou ulicí vzniklo paralelní koryto a asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov.

Investorem stavby byl státní podnik Povodí Moravy, který uvádí celkové náklady projektu 293,5 milionu korun, z toho náklady na samotnou stavbu 258 milionů.

Od dubna probíhala výstavba tramvajové trati a komunikací ke Galerii Šantovka.

Nově navržená výsadba dřevin, vodních a pobřežních rostlin a travin bude plnit zejména funkce protierozní a krajinotvorné. Vysázeno by mělo být nově bezmála pět stovek stromů a více než dvanáct set keřů.

Odborníci zpracovávají investiční záměr na III. etapu zkapacitnění koryta řeky Moravy severně od mostu v Komenského ulici v délce přibližně dvou kilometrů, vybudování uzavírací hráze nad městem mezi Moravou a Mlýnským potokem a vybudování pohyblivého uzávěru na Mlýnském potoce.

Nová retenční nádrž, která by pomohla zadržet povodňovou vlnu, vznikla na vodním toku Adamovka. Jejím cílem je ochránit především zastavěné území v horní části Droždína.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech