Změny v dopravě při protipovodňových opatřeních

Jednou ze zásadních otázek při realizaci II. etapy protipovodňových opatření v Olomouci je organizace veškeré dopravy v průběhu výstavby, a to zejména s ohledem na nutnost realizace nových mostů v ulicích Masarykova a Komenského.

Přes tyto mosty jsou vedeny významné komunikace a jejich dočasné přerušení bude mít bezesporu vliv na celý dopravní systém města a tím i jeho dopravní obslužnosti. Snahou města je v tomto ohledu zabezpečit organizaci výstavby tak, aby tyto negativní dopady byly v co největší možné míře omezeny a fungování dopravy v Olomouci nebylo výrazně zkomplikováno.

Touto problematikou se odbor koncepce a rozvoje začal zabývat již v roce 2006, kdy nechal zpracovat odbornou firmou materiál „Studie organizace dopravy v průběhu realizace II. etapy protipovodňových opatření na řece Moravě“. Studie analyzuje zejména možné dopady a vlivy uzavření mostů (současného popř. postupného) na komunikační sytém a zajištění dopravní obslužnosti města a následně měla sloužit jako podklad pro definování podmínek na zpracování plánu organizace výstavby.

Uvedená studie odpovídá postupům, předpokládaným v době jejího vzniku. Finální řešení dokumentace pro stavební povolení se od původních podmínek v některých bodech liší - například se ukázalo, že z hlediska technického je nereálná realizace obou mostů současně. Z tohoto důvodu byl projektantem zpracován materiál navrhující postupnou výstavbu mostů v pořadí most v ulici Komenského a následně most v ulici Masarykova. Proto bude předmětná studie organizace dopravy nejprve aktualizována podle současného zadání. Po dokončení aktualizace studie, které je předpokládáno v nejbližších měsících, seznámíme Olomoučany s jejími praktickými výstupy.

Aktuální stav řešení statické dopravy

Město vytipovalo několik lokalit pro náhradní parkování, některé z nich jsou již dojednané a v současnosti procházejí technickou úpravou, o dalších desítkách míst se ještě jedná.

  • na Masarykově třídě po obou stranách ulice bude po celou dobu stavby možno parkovat vozidla vždy od 19 do 7 hodin
  • skoro tři desítky parkovacích míst vzniknou na zelených pásech v ulicích Charkovská a Na Bystřičce
  • dvacet míst zejména pro obyvatele Černé cesty vznikne po úpravách povrchu a zajištění bezpečnostní kamery v Pasteurově ulici v zatáčce u čerpací stanice

V jednání jsou další parkovací místa v ulicích Šmeralova, Na Letné, Kavaleristů či na parkovišti zemědělské školy v ulici Pasteurova.

Konkrétní popis organizace dopravy najdete na tomto místě, na stránkách Radničních listů a také ve veřejných médiích.