Úvodní slovo

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouc


Ochránit město Olomouc před ničivou mocí velké vody je strategicky důležitým úkolem. Vzhledem k propojení říčních toků do organismu města je provedení tohoto díla natolik technicky, organizačně a v neposlední řadě i finančně náročné, že bylo od počátku nutné jeho rozložení do více etap a časových úseků. Při pohledu na vývoj klimatických podmínek i při vzpomínce na hrůzné následky povodní z roku 1997 je přitom jisté, že bez opravdu komplexní ochrany před velkou vodou se město neobejde. V tomto období se realizace protipovodňových opatření dostává do další fáze. Při ní bude upraveno koryto řeky a její okolí tak, aby bylo ochráněno samotné centrum Olomouce. Půjde o úkol náročný, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných a při němž budeme potřebovat i důvěru a trpělivost obyvatel města. Výsledkem by měla být řeka, která bude bezpečnou a přitom přirozenou součástí života města, jeho obyvatel a návštěvníků.