Aktuality

Začala další etapa protipovodňových opatření, ochrání jih města

Zásadní úpravu řeky Moravy na jihu Olomouce zahájilo dnes Povodí Moravy. Etapa protipovodňových opatření pod názvem IV. A zajistí ochranu městských částí Nový Svět a Nemilany. Na stavbě s jasným ekologickým přínosem se podílí i město Olomouc. Práce skončí v prosinci 2025. Samotný průběh stavby nevyvolá uzavírky ani omezení v dopravě. Nepřístupné pro veřejnost bude pouze staveniště.

Úprava zajistí revitalizaci řeky, obnovu původního řečiště, posílení rozlivů do říční nivy a napojení odstaveného ramene řeky s hlavním korytem Moravy. Stavbu s ekologickým přínosem proto dnes symbolicky zahájili zástupci Povodí Moravy, příslušných ministerstev a primátor symbolickým prokopnutím hráze. „Protipovodňová opatření náleží k největším a nejvýznamnějším investičním akcím na území města. S ohledem na množství ekologických prvků, které tato stavba přinese, se bude lokalita dále přirozeně rozvíjet a stane se velkým potenciálem pro rekreaci Olomoučanů,“ vysvětluje primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Výraznou přidanou hodnotou je totiž využití přírodě blízkých opatření, díky kterým vznikne na jihu města místo vhodné k procházkám a dalšímu trávení volného času.

Projekt se opírá o vytvoření kapacitního koryta s meandrující částí. Zahrnuje revitalizaci pravého břehu u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní hráze a napojení ramene na levém břehu, kde vznikne tůň. „Některé přípravné práce pro stavbu samotnou už proběhly. Hned v dubnu začínáme s terénními úpravami, shrnutím vrchní půdní vrstvy a uložením na deponie tak, aby mohla být následně využita na zemní hráz a pro modelování pravobřežní bermy. Na to navážeme pracemi na přeložkách inženýrských sítí a navyšováním hráze podél čistírny odpadních vod,“ popisuje naplánovaný průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce budou probíhat podél řeky Moravy v úseku od železničního mostu po silniční most spojující Nový Svět a Holici.

Úprava řeky a na ni navazujícího území zajistí ochranu Nemilan a Nového Světa až na průtok 650 m3/s. Aktuálně zahájené stavbě protipovodňové ochrany musela ustoupit zahrádkářská kolonie uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou na pravém břehu. Zimní povodeň na konci roku 2023 potvrdila, že kolonii není možné z řešení protipovodňové ochrany města vynechat. Při průtoku 180 m3/s, kterého Morava dosahovala před koncem loňského roku, a těsném dosažení 3. stupně povodňové aktivity, protékala v místech zahrádkářské kolonie voda o hloubce do 1 metru.

Realizací IV. A etapy dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany pro přibližně 2 275 obyvatel. Kromě protipovodňové úlohy bude mít opatření také významný krajinotvorný potenciál. „Revitalizace mrtvého ramene je ukázkou obnovy říčního systému. Samostatně, bez vazby na protipovodňovou ochranu, byla připravena již v roce 1997. Provedení ale paradoxně zhatila právě povodeň. Teprve nyní se tak stane plnohodnotnou součástí ramenného systému řeky, bude živé s přirozenou reprodukcí rybích druhů, které pro rozmnožování nemají podmínky v hlavním toku,“ popisuje vedoucí životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Výstavba IV. A etapy ochrany před povodněmi je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území města vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s, což je téměř čtyřsetletá povodeň. Navazuje na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města.

Investorem akce, na které se podílí statutární město Olomouc, je státní podnik Povodí Moravy. Celkové investiční náklady představují 170 milionů korun, což je částka, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí. Podle smlouvy se zhotovitelem budou práce dokončeny v prosinci 2025.