Aktuality

Protipovodňová ochrana Olomouce získala ocenění Vodohospodářská stavba roku

Protipovodňová opatření na řece Moravě v historickém centru Olomouce jsou Vodohospodářskou stavbou roku 2022. Stavba známá jako II. B etapa získala ocenění v kategorii staveb s investičními náklady nad 50 milionů. Soutěž vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Celý projekt se týkal rozsáhlých stavebních úprav na celkem 14 kilometrech řeky Moravy na území Olomouce s cílem odolat téměř čtyřsetleté povodni. Celkové stavební náklady přišly na 658,1 mil. Kč bez DPH. „Šlo o největší stavebně technickou akci, kterou státní podnik Povodí Moravy připravil a realizoval od povodní v roce 1997,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Základní informace

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. Účelem bylo zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města, čímž ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun.

V rámci II. B etapy byl upraven a rozšířen pravý i levý břeh řeky. Byly doplněny hráze a nábřežní zídky i rozšířeno nábřeží. V prostoru levého břehu nad mostem Kosmonautů byly vybudovány protipovodňové zdi v kombinaci se zvýšeným terénem, který vymezuje nový park u třídy Kavaleristů. Na konci přechází znovu do protipovodňové zdi vedoucí kolem ZUŠ Žerotín až k soutoku s Bystřicí Levobřežní berma nového nábřeží začíná u Kasáren 9. května a pokračuje až do konce stavby, tj. nad most v ulici Komenského. Celková délka veškerých zdí a hrází vybudovaných v rámci této etapy činí 2 438 metrů.

Mezi mosty v ulici Komenského a na Masarykově třídě vznikly nové snížené bermy. Pravobřežní je vydlážděna kamennou dlažbou a je tak nově přístupná pro veřejnost. „Musí odolat proudění vody, ledovým jevům i pohybu těžké techniky zajišťující její efektivní údržbu. Vždy bude zaplavována průtokem v Moravě nad Q30d. Robustní dlažba plní požadavek na dlouhou životnost a prostor s opravdu velkým zatížením,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka. Původní mosty v ulicích Masarykova a Komenského byly nahrazeny novými a součástí stavby byly také dvě křižovatky v ulici Komenského. Proběhlo přeložení tramvajové trati a inženýrských sítí.

Průběh stavby

Celková doba trvání prací na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce byla 55 měsíců.

Hlavní práce odstartovaly 3. dubna 2018. Po instalaci provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložení inženýrských sítí došlo k úplnému uzavření prvního ze dvou historických mostů, mostu na ulici Komenského. V březnu 2019 provedlo Povodí Moravy změnu v postupu prací. Spočívala v provedení menšího množství pilot, což vedlo k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové dob prací. Nový postup byl šetrnější k okolním domům (hluk, vibrace) a širší průměr pilot lépe stabilizoval okolní domy a celé nábřeží. Plánované otevření mostu v ulici Komenského a jeho zkušební užívání se uskutečnilo 18. prosince 2019. V průběhu zkušebního užívání byl most otevřen pro vozidla hromadné dopravy, integrovaného záchranného systému a pěší. Až po úplném otevření mostu v Komenského ulici se od března 2020 uzavřel most na Masarykově třídě.

Kvůli nezbytnému rozšíření koryta byl most na Masarykově třídě nevyhovující. V létě 2021 stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy poslední 4 piloty z více než tisíce. Posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který byla umístěna návodní polovina konstrukce nového mostu. Nový most přes řeku Moravu na Masarykově třídě byl veřejnosti otevřen 1. 7. 2022.

Nový most je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka je 63,3 m a šířka 26,3 m. Tento most společně s náplavkou tvoří hlavní dominanty nového nábřeží. Originální stavba přezdívaná Rejnok dostala oficiální pojmenování po jednom z nejvýraznějších umělců a řemeslníků barokní Olomouce, kamenickému mistru a sochaři Václavu Renderovi. „Obyvatelé Olomouce získali nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ zhodnotil smysl stavby pro město primátor Miroslav Žbánek.

Estetický přínos stavby

Stavba přinesla také zásadní proměnu území, kterou může využívat i veřejnost. Na nové náplavce na pravém břehu v délce 350 metrů bude možné provozovat drobné občerstvení a lidé se mohou těšit na koncerty či různá představení. Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě určené k nástupu a výstupu cestujících. Úvazišť je na náplavce několik, jsou rozmístěny zhruba po padesáti metrech. Pro posezení lidí jsou na několika místech náplavky umístěny pískovcové sedáky a nad náplavkou budou dvě vyhlídkové terasy s lavičkami, pítkem a stromy. V Blahoslavově ulici jsou vysázené olše a na protilehlém nábřeží javory. V Blahoslavově ulici přibydou ještě popínavé rostliny, které ozelení kamennou stěnu nábřeží.