Aktuality

Protipovodňová opatření: jedna etapa se dokončuje, další připravuje

Město začíná připravovat další díl protipovodňových opatření. Etapa označena římskou trojkou by se mohla začít stavět v horizontu pěti let. Teprve po jejím dokončení bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná.

Stavba budoucí III. etapy prochází územím s památkovou ochrannou, dotýká se Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Je podmíněna přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské. „Bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Konkrétně půjde o snížení levobřežní bermy, zvýšení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden metr, doplnění zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka, a také o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni z roku 2006. „Je to nepříjemné, drahé a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť už navíc vytěsnila, co to je povodeň, protože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy bude, nebo že nebude. Ani kdy přijde její čas a bude potřeba ochránit životy i majetek,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

V III. etapě je nutné vnímat urbanistické i ekologické souvislosti. Je šance zajistit pestrost vodního prostředí, hloubkově strukturované koryto, případně vytvořit ostrov či náplavu v řečišti. „Tohoto cíle lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, neboť nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale o vazbu řeky a navazujícího veřejného prostoru. K tomu by mohlo dojít patrně letos na podzim,“ objasňuje primátor Žbánek.

V současné době se v centru města dokončuje stavba II.B etapy zahrnující vybudování dvou nových mostů v Komenského a Masarykově ulici. První etapa v centru města nahradila v roce 2007 nevyhovující most u plynárny dvěma novými mosty a vybudovala obtokové rameno. Na ni po proudu řeky Moravy navázala II.A etapa, která rozšířila a zkapacitnila prostory kolem řeky. Jejím přímým pokračováním je IV. etapa, která byla rozdělaná na část IV.A – ta v současnosti prochází povolovací fází – a IV.B, která je ve fázi intenzivní projektové přípravy. Důvodem předřazení čtvrté etapy před třetí etapu byla její jednodušší příprava.

„Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem šest set padesát kubíků za sekundu. Což je množství, které odpovídá 380leté vodě,“ vysvětlila Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta.

Kompletní informace k protipovodňovým opatřením na https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu