Aktuality

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Lidem, kterých se bezprostředně dotýká výstavba protipovodňových opatření v Olomouci, poskytne město náhradu v podobě nepeněžního daru. Radní schválili postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené podmínky bydlení z důvodu této rozsáhlé stavby. Žadatelé mohou vybírat z několika možností, například z časové jízdenky do MHD či balíčků vstupenek do divadla a filharmonie. Žádosti lze podávat od 1. června 2022 do 29. července 2022.

„Na základě opakujících se stížností občanů zejména z ulic Nábřeží, Blahoslavova, Praskova a Masarykova jsme rozhodli o kompenzaci za ztížené podmínky k bydlení z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Jde o dlouhodobou investiční akci, její realizace přesahuje dvacet čtyři měsíců a vliv stavby na okolí je bezprostřední,“ vysvětlil důvody pro rozhodnutí radních náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

Nefinanční dar se týká občanů s trvalým pobytem v nemovitostech na adresách ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského29/913, Komenského 31/914, Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.

V rámci této výzvy lze uplatnit nárok na kompenzaci za období let 2020, 2021 a 2022. Žadatelé, kteří za rok 2020 a 2021 nárok již uplatnili, budou uplatňovat jen nárok za rok 2022. V případech, kdy žádost na rok 2022 žadatel podá v červnu 2022, kdy ještě nebude splněna podmínka minimálně šestiměsíčního trvalého pobytu na adrese ve vyjmenovaných ulicích a nemovitostech, bude splnění této podmínky překontrolováno dodatečně před podpisem darovací smlouvy. V případě nesplnění této podmínky za rok 2022 nebude kompenzační bonus za rok 2022 vydán.

K podání žádosti, prokázání nároku a výběru druhu nefinančního daru je možné se dostavit na Odbor ekonomický Magistrátu města Olomouce v úředních hodinách v období od 1. 6. 2022 do 29. 7. 2022, kancelář č. 363, budova NAMIRO, 3 NP, odborný referent Ing. Jiří Hradil.

K prokázání nároku předloží žadatel doklad s uvedením místa trvalého pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech dle rozhodnutí Rady alespoň po dobu 6 měsíců v období kalendářního roku, za který je kompenzace požadována. Kontrola splnění této podmínky za rok 2022 je popsána výše.

Za nezletilé obyvatele je nárok možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce. Zastoupení žadatele se řídí a dokládá v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

V rámci žádosti jsou za každý rok, ve kterém nárok vznikl, žadatelé oprávněni čerpat benefity v hodnotách: 1000 korun pro obyvatele nad 16 let věku a 500 korun pro obyvatele, který v kalendářním roce, za který kompenzace náleží, dovršil nejvýše 15 let. Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je možné sčítat. Po zvolení benefitů se případný nevyčerpaný zůstatek nenahrazuje (nevyčerpaný nárok tak zaniká), případný převis nároku kompenzace je možné doplatit na pokladně magistrátu města Olomouce. Po ukončení příjmu žádostí na základě této výzvy budou předloženy ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a převzetí zvolených benefitů.

Magistrát města Olomouce, odbor ekonomický

Přílohy