Aktuality

V říjnu se odehraje vysouvání druhé poloviny nového mostu nad řeku Moravu

Povodí Moravy pokračuje v pracích na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku. Aktuální situaci stavby dnes dopoledne kontrolovali zástupci města spolu s investorem a zhotovitelem přímo v terénu.

Konstrukce návodní části mostu, kterému Olomoučané říkají Rejnok, je dokončena a probíhají na ni natěračské práce. Současně s tím stavaři připravují konstrukci mostu na nasunutí nad řeku a umístění mezi břehy. Dojde k tomu v říjnu s pomocí hydraulických pístů po výsuvné dráze, která je již dokončená. „Pro účel nasunutí mostní konstrukce nad řeku jsme v ulici Masarykova vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletovala. Návodní část mostu je v současnosti umístěna v prostoru na levém břehu přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu. Tato poloha umožňuje přístup k sousedním domům. Most po nasunutí spustíme přibližně o jeden metr níže. Následovat bude betonáž a izolace mostovky i římsy, osazování příslušenství, přepojování definitivních inženýrských sítí,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

V příštím roce bude rovněž vybudována tramvajová trať na obou polovinách mostu i jeho předpolí v ulici Masarykova. „V této souvislosti skončí 6. ledna příštího roku i tramvajový provoz k provizorní konečné zastávce na Žižkově náměstí. Kolejová úvrať u Vrchního soudu bude rozebrána, aby mohla vzniknout definitivní podoba komunikace včetně kolejí přes most. Standardní tramvajový provoz se sem vrátí až v létě s dokončením celé trati k hlavnímu nádraží,“ vysvětluje investiční náměstek primátora Martin Major. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Piloty jsou již dokončené. Poslední čtyři piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali už v červnu. Tyto piloty posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna právě návodní polovina konstrukce nového mostu.

„S investorem a zhotovitelem pravidelně jednáme o průběhu stavby a o dodržení dohodnutého harmonogramu. Na náplavce na pravém břehu řeky se poněkud zdrželo obkládání nábřežní zdi, ale zhotovitel nás ujistil, že jde jen o dočasné výpadky dodávek ze strany kamenolomu a že termín dokončení není nijak ohrožen,“ říká primátor Mirek Žbánek. Nábřežní zeď kameníci obkládají žulovými kameny, po dokončení zahájí práce na dlažbě. Výpadky v oblasti stavebního materiálu, konkrétně kamenných obkladů, nemají na termín otevření náplavky vliv, neboť to je podmíněné teprve kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova.

„Na levém břehu již byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, mezi mosty vznikla stěna z mikropilot a probíhá betonování železobetonového trámce mezi mosty v celé délce. Po dokončení betonáže zahájíme obklady levobřežní zdi, kterou sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů. Na konci září proběhne předání staveniště na ulici Blahoslavova mezi mosty zhotoviteli nové komunikace, která je navazující investicí města Olomouc,“ doplňuje Bělaška.

Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. Společně s dokončením Rejnoka bude dokončena celá II. B etapa protipovodňové ochrany Olomouce. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává Václav Gargulák.