Aktuality

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Lidem, kterých se bezprostředně dotýká výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě, poskytne město náhradu v podobě nepeněžního daru. Rada města Olomouce schválila postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu této dlouhodobé investice. Žádosti je možné podávat do 31. července.

„Na základě opakujících se stížností občanů zejména z ulic Nábřeží, Blahoslavova, Praskova a Masarykova jsme rozhodli o kompenzaci za ztížené podmínky k bydlení z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Jde o dlouhodobou investiční akci, kdy celková doba její realizace přesahuje dvacet čtyři měsíců a vliv stavby na okolí je bezprostřední,“ vysvětlil důvody pro rozhodnutí radních náměstek primátora Otakar Š. Bačák.

Rozhodnutí a výzva občanům definují základní požadavky pro následné schválení nefinančního daru pro občany, kteří musí prokázat svůj trvalý pobyt v nemovitostech na adresách: ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského29/913, Komenského 31/914, Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.

„V souladu se schváleným rozsahem je možné v rámci této výzvy uplatnit nárok na kompenzaci za období roku 2020 a od července 2021 rovněž i za rok 2021, neboť bude splněna podmínka minimálně šesti měsíčního trvalého pobytu na adrese ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech. Výzva pro uplatnění nároku za rok 2022 bude zveřejněna i v příštím roce v přibližně stejném období, kdy bude možné uplatnit nárok i za roky 2020 a 2021. Je na rozhodnutí žadatele, zda nárok uplatní v dílčích žádostech nebo najednou za celé období,“ vysvětluje ekonomický náměstek Bačák.

K podání žádosti, prokázání nároku a výběru druhu nefinančního daru je možné se dostavit na Odbor ekonomický Magistrátu města Olomouce v úředních hodinách do 31. 7. 2021, kancelář č. 363, budova NAMIRO, 3 NP, odborný referent Ing. Jiří Hradil.

K prokázání nároku předloží žadatel doklad s uvedením místa trvalého pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech dle rozhodnutí Rady alespoň po dobu 6 měsíců v období kalendářního roku, za který je kompenzace požadována. Za nezletilé obyvatele je nárok možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce. Zastoupení žadatele se řídí a dokládá v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

V rámci žádosti jsou za každý rok, ve kterém nárok vznikl, jsou žadatelé oprávněni čerpat benefity v hodnotách: 1.000 Kč pro obyvatele nad 16 let věku a 500 Kč pro obyvatele, který v kalendářním roce, za který kompenzace náleží, dovršil nejvýše 15 let. Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je možné sčítat. Po zvolení benefitů se případný nevyčerpaný zůstatek nenahrazuje (je možné jej přičíst k případnému nároku za další období), případný převis nároku kompenzace je možné doplatit.

„Po ukončení příjmu žádostí budou předloženy ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a převzetí zvolených benefitů,“ doplnil náměstek primátora Otakar Š. Bačák.

Přílohy