Aktuality

Beton a ocel z bouraného mostu z řeky zmizí

Jak pokračuje práce na úpravě řeky Moravy v Olomouci? Odklidí stavební firma odpad z bourání mostu? Jak se vyvíjí situace se zásobami vody a mění se nějak z toho vyplývající omezení při odběru povrchové vody? Čeká nás opět sucho? Na tyto a další dotazy odpovídá vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Projevuje se současná situace a stav nouze nějak na provádění stavby, když byla přerušena až o velikonoční neděli?
Stavba II. B etapy stále pokračuje, investor, tedy Povodí Moravy i všichni co stavbu provádějí, dělají opravdu maximum, aby práce probíhaly dle harmonogramu. Část stavby blíže k ulici Kosmonautů je hotová, a to včetně zeleně, vysazených stromů a keřů. Je to úsek připravený ke kolaudaci.

Lze vůbec při bourání mostu do vody, kterého jsme nyní svědky, zajistit následné odebrání toho rozbouraného materiálu z koryta?
Materiál ve vodě nezůstane, nikdo přece ve zkapacitňovaném říčním korytě neponechá hromadu suti a kovových částí. V průběhu velikonočních svátků došlo pouze k přerušení prací, aby si lidé, kteří v blízkosti mostu žijí, alespoň na chvíli odpočinuli od stavebního ruchu.

Musíme se chránit před 380letou vodu, bourat mosty a stavět nové, když pociťujeme dopady sucha, pandemie koronaviru a všechno dohromady to stojí opravdu hodně peněz?
V celé České republice chybí opatření, která by zadržela v krajině vodu, což je zásadní, ať už řešíme povodně nebo sucho. Proto musíme budovat po etapách protipovodňovou ochranu Olomouce, bourat a stavět k tomu i ty mosty. Je to nepříjemné, a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť pomalu vytěsňuje povědomí o tom, co to povodeň je, protože tady u nás již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy bude, nebo že už vůbec nebude. Dopady sucha teprve pocítíme, zásoby ve sněhu byly velmi nízké. Boj se suchem je pojem spíše politický, se suchem se bojovat nedá, suchu se budeme muset přizpůsobit. Díky nošení roušek, dodržování hygienických pravidel, testování a chytré karanténě snad brzy zvládneme koronavirovou situaci, ovšem dopady prohlubujícího se sucha nás velmi zasáhnou.

Jak je to se zákazy odběru vod v době přetrvávajícího sucha při nouzovém stavu?
Nouzový stav nemá žádný vliv na možnost samosprávy obce vydat tzv. opatření obecné povahy při nedostatku vody a veřejnou vyhláškou zakázat napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu. Tato kompetence je dána zákonem o vodovodech a kanalizacích. Pokud jde o vodní toky, tak velkým problémem pro život v řece Moravě i v jejich přítocích by mohla být kombinace prohlubujícího se sucha s odběry vody. V tomto případě má správní orgán (vodoprávní úřad) možnost v souvislosti s dlouhotrvajícím bezdeštným obdobím, vysokými teplotami, poklesem hladiny povrchových vod, kdy hrozí kyslíkové deficity a v důsledku toho úhyny ryb, dále hygienické závady a zhoršení životního prostředí, vydat ve veřejném zájmu opatření obecné povahy. Tímto opatřením zakáže odběr povrchových vod z konkrétních vodních toků. Tento zákaz se vztahuje jak na obecné nakládání s povrchovými vodami, tedy odběr vody bez zvláštního technického zařízení, tak na odběr povrchových vod na základě platných povolení k nakládání s vodami pomocí zvláštního technického zařízení, jako je čerpadlo. Potřebujeme zadržet vodu v krajině a chránit zdroje pitné vody, ne jí plnit bazény na zahradě! Je to velmi aktuální, při nemožností cestovat a využívat nabídky rekreace si mnoho lidí spojuje letošní léto s novým bazénem naplněným nejlépe pitnou vodou. Ještě se ale musíme snažit uzdravit krajinu a tu říční s jejími ekosystémy chránit před nesmyslnými projekty, jež jí mohou nadobro zničit.

Projevilo se sucho a k tomu snížení hladiny vody z důvodu stavby II. B etapy protipovodňových opatření na životě v řece?
Již před zahájením prací na této etapě odborníci preventivně přestěhovali mnoho vodních živočichů mimo stavbu. Byli zachráněni a převezeni raci i mlži. Každá etapa protipovodňových opatření v Olomouci je a bude připravována v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody. II. B etapa je v sevřeném místě se dvěma novými mosty, kde nelze stavebně postupovat jinak. K vlastní stavbě etapy protipovodňových opatření nám opět přibudou starosti se sílícím suchem a extrémně vysokými teplotami ve dne i v noci, proto ochrana oživení Moravy i přítoků bude patřit mezi priority. Za uplynulých dvacet let bylo v říčním systému Moravy v Olomouci včetně přítoků prokázáno celkem dvaadvacet druhů ryb.