Aktuality

Protipovodňová opatření: most letos bude, začínají i další městské stavby

Vrtání pilot na levém břehu Moravy v Olomouci je nejdůležitější z aktuálně probíhajících stavebních prací v rámci protipovodňových opatření. Na průběh prací i na koordinaci investic Povodí Moravy, státního podniku, a města Olomouce, se přišli během středečního kontrolního dne podívat zástupci hlavního investora i vedení města v čele s primátorem Mirkem Žbánkem.

Hlavní část protipovodňových opatření totiž je totiž v gesci Povodí Moravy, státního podniku. Současně už ale začnou i investiční akce, které se stavbou protipovodňových opatření bezprostředně souvisejí a které hradí město Olomouc. Minulý týden město uzavřelo smlouvu s vybranou firmou, tento týden stavební firma převzala staveniště a v červnu začnou práce.

Pokud jde o hlavní část akce, nedávno zamítnuté odvolání čtveřice stěžovatelů způsobilo podle zhotovitele zpoždění při postupu prací. Stavba protipovodňové ochrany Olomouce ale pokračuje dál a stavaři pracují na jednotlivých stavebních objektech s cílem dodržet schválený harmonogram. Postup prací je patrný každý den. „I při průchodu kolem staveniště jde pozorovat rychlý postup prací. Na mostu na ulici Komenského jsme dokončili mostní pilíře a v současnosti probíhá vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na třídě Kosmonautů stavíme protipovodňové zídky, u Envelopy probíhají terénní práce. Na pravém břehu dokončují svůj průzkum archeologové. Hned potom začneme s odkopávkami pro rozšíření koryta,“ popisuje aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zatím žádné problémy se statikou budov

Díky rozhodnutí krajského úřadu, který zamítnul odvolání čtveřice obyvatel z nábřeží, mohou pokračovat práce i na pilotové stěně na levém břehu. „Jsme rádi, že se krajský úřad plně ztotožnil se stanoviskem, které v této věci zastáváme od počátku. Úřad jasně potvrdil, že jsme nechali vypracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení nejen nad rámec zákonných povinností, ale i nad rámec obvyklých kroků u podobných staveb. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Obyvatelům nábřeží chce Povodí Moravy, s. p. nadále vyjít maximálně vstříc, aby je ubezpečil, že stavební práce neohrozí jejich bezpečnost ani bezpečnost jejich domů. „Objednali jsme dokonce soudního znalce v oboru seismologie, který od tohoto týdne na vrtnou soupravu dohlíží,“ dodává Bělaška.

Práce na pravém břehu, kde je již pilotová stěna dokončena, proběhly bez jediného problému. I proto se Povodí Moravy, s. p. rozhodl využít stejný postup na břehu protějším. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Systém je provázaný tak, že i při případném výpadku jednoho zařízení by signalizovaly změny stavu na některé nemovitosti ostatní prvky. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení protipovodňové ochrany.

Město zaplatí vybudování parku a cyklostezky

Související městské investice se týkají například vybudování parku Kavaleristů poblíž sídla ZUŠ Žerotín a areálu Moravské vysoké školy, či stavby cyklostezky na levém břehu Moravy. Cyklotrasu na pravém břehu řeky hradí Povodí Moravy. „Dnes jsme byli ujištěni, že harmonogram stavby bude dodržen, a že letos by měl být most v Komenského ulici v provozu. Současně jsme řešili se zhotovitelem a investorem koordinaci všech probíhajících akcí, která není vůbec jednoduchá, ale musíme ji zvládnout. Různé práce, jako přeložky inženýrských sítí, budování komunikací, instalace osvětlení a mobiliáře či zeleně na sebe musí navazovat. My máme nyní na starosti například vybudování parku Kavaleristů či blízkou cyklostezku,“ upřesnil primátor Mirek Žbánek. Kromě toho na účet města půjde i dokončení přeložek vodovodu a plynovodu a dále přeložky části veřejného osvětlení. Předpokládá se, že v letošním roce bude město investovat cca 10 až 11 milionů korun.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.