Aktuality

Město a Povodí Moravy spolupracují při IV. etapě protipovodňových opatření

Koordinovaný postup města a Povodí Moravy zajistí Olomouci IV. etapu protipovodňových opatření. Tato část úprav koryta řeky Moravy je zásadní pro bezpečí obyvatel a ochranu průmyslových areálů na jihu města. Město a Povodí Moravy podepíší memorandum o spolupráci, v němž je zakotveno, jak se která strana bude na realizaci velkého projektu podílet. S podepsáním memoranda o spolupráci vyjádřilo souhlas zastupitelstvo na jednání 14. prosince.

Byť je IV. etapa nezbytnou součástí celku protipovodňových opatření v Olomouci, je svým způsobem specifická. Jedinečnost spočívá ve výrazném zapojení přírodě blízkých opatření do projektu. V této části protipovodňových opatření jde totiž jak o hráze a další technická řešení, tak i o využití toho, co nabízí sama krajina v okolí řeky. „Výsledkem je revitalizačně upravené koryto řeky, obnovená říční niva a vysoká míra ochrany před povodněmi pro zastavěné území. Současně je dosažen benefit pro obyvatele města v podobě velké rekreační zóny s několika novými vodními plochami a s upravenou poříční zónou podél toku Moravy,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Projekt navrhuje částečné zprůtočnění mrtvého ramene řeky otevřením dolního konce a propojení s hlavním tokem. V mrtvém ramenu by byly odtěženy sedimenty a vznikly by dvě malé tůně. Ve vnější ploše za mrtvým ramenem jsou navrženy dvě říční jezera o rozloze 4 ha a 6 ha (pro srovnání, vodní plocha Poděbrady má rozlohu 16,5 hektaru). Revitalizované plochy navazují na sousední Holický les.

Důležitou částí memoranda o spolupráci města a Povodí Moravy je i stanovení klíče, podle nějž budou hrazeny náklady na stavbu. Celkové náklady jsou odhadovány na 271 milionů korun. Povodí Moravy chce využít dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který umožňuje až stoprocentní dotaci na revitalizaci vodních toků a jejich niv. Při takových přírodě blízkých opatřeních lze budovat současně i ochranu před povodní. Samostatná, ryze technická protipovodňová opatření jsou ale v tomto dotačním titulu neuznatelnými náklady. Cílem Povodí Moravy i města Olomouce je proto připravit projekt tak, aby nezpůsobilé výdaje byly minimální a aby dotace pokryla co nejvíce nákladů. Předpokládané neuznatelné náklady mohou dosáhnout maximálně 44 milionů korun. Tyto prostředky by hradilo ze svého rozpočtu město.

Město teď musí vyřešit majetkoprávní přípravy potřebných pozemků. Stěžejním bodem je vypořádání majetkoprávních vztahů v prostoru zahrádkářské kolonie Morava a Rybářská a zajištění náhradní zahrádkářské lokality Andělská. Město bude postupovat tak, aby činnost zahrádkářů mohla v nynějších koloniích pokračovat až do doby těsně před zahájením stavebních prací. Dalším cílem je, aby zahrádkáři mohli plynule pokračovat v připravované zahrádkářské kolonii Andělská. Zahrádkářům město pomůže rovněž tím, že na sebe bere náklady na demolici staré kolonie i náklady na výkup pozemků a investice při vybudování nové zahrádkářské kolonie Andělská.

Cílem IV. etapy protipovodňových opatření je ochrana městských částí na jihu Olomouce a to Nemilan, Nových Sadů, Nového Světa a Holice. Součástí chráněných ploch je 600 objektů sloužících k trvalému bydlení, v nichž žije 3 300 obyvatel, dále průmyslová zóna na Keplerově ulici, podnikatelské areály při ulici Šlechtitelů a nový univerzitní kampus. Toto je území, které by bylo zaplaveno velkou vodou, pokud by se IV. etapa nerealizovala.

Budování protipovodňové ochrany města na řece Moravě je komplex staveb a úprav, který bude poskytovat ochranu v plné míře (tedy proti 380leté povodni) až po celkovém dokončení, tzn. včetně zadržovací hráze na severní hranici města s CHKO Litovelské Pomoraví. I každá jednotlivá etapa ale zvyšuje míru ochrany města.