Aktuality

Povodeň 1997 – dvacet let poté

V průběhu dvaceti od průchodu nejničivější povodně na Moravě došlo na stovkách míst v územní působnosti Povodí Moravy, s.p. k výstavbě opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní. A další opatření jsou připravována - jedna z nejzásadnějších stavebních akcí, výstavba II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce, bude například zahájena letos na podzim.

Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

 • povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe
 • povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami
 • denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)
 • nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. - 8. 7. 1997
 • řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m
 • zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2
 • šířka rozlivů dosahovala až 4 km
 • dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).
 • povodeň si vyžádala 50 lidských obětí
 • zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů
 • jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin
 • způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

Z téměř 4 tisíc kilometrů toků, které byly ve správě Povodí Moravy, byla červencovou povodní zasažena polovina – tedy 2 000 km toků. Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

Vodní nádrže výrazně zmenšily maximální odtoky proti přítokům. Největší efekt prokázala VD Slezská Harta patřící do správy Povodí Odry (přítok 192 m3/s, odtok nepřekročil 12 m3/s) a VD Vír spadající do správy Povodí Moravy (přítok 167 m3/s, odtok nepřekročil 38 m3/s).

Druhá vlna povodní ustoupila až 28. července 1997.

Více informací v tiskové zprávě Povodí Moravy, s.p.